نظرات (4)
دوشنبه 31 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 01:46 ب.ظ
سلام عزیزم
از من تقاضای لینک کرده بودید . من شما رو لینک کردم.
من رو به همین اسم لینک کنید. موفق باشید.
امتیاز: 0 0
دوشنبه 31 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 09:53 ب.ظ
سلام گلم ممنون از حضورتون و پیشنهادتون عزیزم از همکاری با شما هم چرا که نه بلینکیم عزیزم
شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 02:14 ب.ظ
´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´آپ کردم´¶¶´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´ ´¶منتظر حضور سبز و پر مهرت هستم´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´. ¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´بدو´´´´¶´´´¶´´´´بیا´´´´¶
´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

نظر یادت نره
چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 02:28 ب.ظ
_______________________________________________$$$$$$$$$
___________________________________________$$$$$$$$$___$$$
_______________________________________$$$$$$$$_____(&_$$$$
__________________________________$$$$$$$$$$____________$$$
_______________________________$$$$$$$$$$$$$$$____••••_____$
____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$••••_•••_____$
__________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$•••••_•____$
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___•••__•_$
________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$______•$
_______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_____________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________________$$$$$$$$_•$$$$$$$$$•$$$$$$$$_$
_________________$$$$$$$_$$•••$$$•$$••$$$$••$_$$$
________________$$$$$$_•••$$••$$•••$$••$$••$_$$$
_______________$$$$$_$•••$$$$•••$$$•••••$$_$$$$$
______________$$$$$_••••••$$•••$$•••••••_$$$$$$
_____________$$$$_••0••••|•••••••••|•••_$$$$$$$
____________$$$_000•••00•••••000•00•_$$$$$$
____________$$_0000••0000•••00•0•_$$$$$$سلامممممممممممم
___________$_0000••00000•0000_$$$$$$$
________••_00000•000•0000_$$$$$$$$من آپم...
______•_00000•0000000_$$$$$$$$$$
______000•00000•_••••$$$$$$$$$$$$$_______
___0000•00•_••••••$$$$$$$$__$$$$$$$$•••••
_000•0_____••••••$$$$$$$_•000_$$$•••_منتظر حضور پرمهرت هستم..
00________•••••$$$$$$$_••00000_$•••_
__________••••$$$$$$$_•••_’’______•••__
_________•••$$$$$$$
________••$$$$$$$$ خدانگهدار...
________$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$
____$$$$$$$$
___$$$$$$$$
__$$$$$$$$
_$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$$
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد